اشکان احمدی

  کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران پردیس هنر های زیبا ۱۳۸۶_۱۳۸۹ معدل ۱۷/۲۷ پایان نامه درجه A

  کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۱۳۸۱_۱۳۸۹ معدل ۱۷/۴۳ پایان نامه درجه A

   

  نوازندگی پیانو نزد استاد سعید شرریفیان ۱۳۶۸_۱۳۷۳

  نوازندگی پیانو نزد استاد فریدون ناصحی ۱۳۷۳_۱۳۷۶

  نوازندگی پیانو نزد استاد هاینوش ماکاریان ۱۳۷۶_۱۳۷۷

  نوازندگی پیانو نزد شهلا ابراهیمی ۱۳۷۷

   

  نوازندگی پیانو نزد استاد گاگیگ باباییان ۱۳۷۷_۱۳۸۷

  فراگیری تئوری موسیقی و سلفز نزد استاد سعید شریفیان ۱۳۷۶_۱۳۷۸

  فراگیری هارمونی و فرم نزد استاد شاهرخ خواجه نوری ۱۳۸۲_۱۳۸۳

  تدریس پیانو از سال ۱۳۸۱

  اجرا در کنسرت تجربی دانشگاه تهران تالار شهدا آوین ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸

  Accompaniment در انجمن فرهنگی اتریش(okf)