رامتین نظری جو

  استاد سنتور

  سنتورآموزش سنتور نزد استاد مينا افتاده
  كنترپوان و هارموني استاد صاحب نسق
  رتبه اول جشنواره جوان- سال، گروه ب-١٣٩٣
  رتبه دوم جشنواره اموزشگاه هاي موسيقي كشور-١٣٨٨
  رتبه دوم جشنواره جوان- گروه الف-١٣٨٦
  اثار منتشر شده: كتاب هفت پيكر ، موسسه فرهنگي همري ماهور
  كتاب و سي دي گفتگو، موسسه فرهنگي هنري ماهور
  نت رنگ رونما در مجله هنر موسيقي در يادنامه محمد حيدري
  مقاله”مروري بر قطعه پيوند از فرامرز پايور”- مجله هنر موسيقي

  اجراها:
  فستيوال اتنو در كشور پرتغال
  كنسرت شب ساز جوان ايراني
  كنسرت هاي بداهه نوازي سنتور در دانشگاه اميركبير
  كنسرتهاي خصوصي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
  اجرا در بزرگداشت دكتر اريانپور موزه دكتر سندوزي